Διαχείριση Κινδύνων Ανθρωπίνου Δυναμικού

Η Διαχείριση Κινδύνου στο HR σημαίνει αξιολόγηση και αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που συνεπάγεται η ύπαρξη εργατικού δυναμικού. Αυτοί οι κίνδυνοι σχετίζονται με τον τρόπο που προσλαμβάνετε, διατηρείτε και διαχειρίζεστε υπαλλήλους και άλλους τύπους εργαζομένων, καθώς και με τη συμπεριφορά των εργαζομένων.

Δεν υπάρχει τρόπος να αποφευχθεί ο κίνδυνος στην επιχείρηση. Η διαχείριση κινδύνου όμως, προβλέπει και προετοιμάζει τις επιχειρήσεις για πιθανές απώλειες με σκοπό να ελαχιστοποιήσει τις συνέπειες. Οι επιχειρήσεις πρέπει να εφαρμόζουν τη διαχείριση κινδύνου σε όλες τις δραστηριότητές τους.

Η διαχείριση κινδύνου ανθρώπινου δυναμικού αφορά σε πιθανά σενάρια και αποτελέσματα, ώστε να μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε επισφαλείς καταστάσεις, να έχετε τις κατάλληλες λύσεις αλλά και να αποτρέψετε την εμφάνιση προβλημάτων.

  • Αποφυγή κινδύνου

Αποφυγή ενεργειών που θα δημιουργήσουν ή θα αυξήσουν τον κίνδυνο.

  • Διατήρηση αναπόφευκτων

Παραδοχή του αναπόφευκτου συγκεκριμένων κινδύνων επειδή η αποφυγή τους ενέχει περισσότερο κόστος/κίνδυνο από την απώλεια.

  • Πρόληψη και μείωση απωλειών

Περιέχει κινδύνους που δεν μπορούν να εξαλειφθούν και περιορίζει τις απώλειες στο ελάχιστο.

  • Μεταφορά κινδύνου / Κοινή χρήση

Μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου του κινδύνου σε τρίτο μέρος.

Ο τρόπος εφαρμογής αυτών των τεχνικών στη Διαχείριση Κινδύνου HR θα εξαρτηθεί από την κατάσταση της επιχείρησής σας. Η HR Analysis θα σας προτείνει τις βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό.

Ήρθε η ώρα να επωφεληθεί η επιχείρησή σας

Ανθρώπινο Δυναμικό

Διαχείριση Παροχών

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Διαχείριση Κινδύνων

Ποιοι είναι οι βασικοί τομείς κινδύνου ανθρώπινου δυναμικού;

Η πολυπλοκότητα της απασχόλησης ανθρώπων θέτει προκλήσεις για κάθε οργανισμό. Θέματα όπως ο κύκλος εργασιών, η εξουθένωση των εργαζομένων, οι σχέσεις των εργαζομένων, οι συγκρούσεις και η παρενόχληση στο χώρο εργασίας και η έλλειψη αφοσίωσης των εργαζομένων έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν αρνητικά την εταιρεία και να την εμποδίσουν να ευδοκιμήσει.

Οι τροποποιήσεις στον τρόπο εργασίας όπως η εξ’ αποστάσεως εργασίας φέρνουν νέους παράγοντες κινδύνου. Οι εργαζόμενοι μπορεί αρχικά να το βρουν ελκυστικό, ​​αλλά η έλλειψη διαλόγου και σύνδεσης μπορεί να οδηγήσει σε αίσθημα απομόνωσης και αποτυχίες επικοινωνίας. Αυτό μπορεί να μειώσει τη δέσμευση και την παραγωγικότητα των εργαζομένων.

Η κυβερνοασφάλεια και το απόρρητο δεδομένων είναι κρίσιμες ευθύνες για κάθε οργανισμό. Πρέπει να διαχειρίζεστε τη συλλογή και την αποθήκευση δεδομένων των εργαζομένων με ασφάλεια και ηθική, καθώς και να έχετε μια σαφή πολιτική απορρήτου. Οι παραβιάσεις της ασφάλειας ή η κακή χρήση προσωπικών πληροφοριών μπορεί να αφήσουν τις εταιρείες ευάλωτες σε αγωγές και ζημιές στην επωνυμία.

Η HR Analysis μπορεί να σας υποστηρίξει στην ασφαλή διατήρηση και διαχείριση προσωπικών δεδομένων των υπαλλήλων σας, διασφαλίζοντας ότι χρησιμοποιούνται σωστά.

Οι δραστηριότητες και οι πολιτικές Ανθρώπινου Δυναμικού πρέπει να συνάδουν με την εργατική νομοθεσία που ισχύει σε κάθε χώρα.

Για να παραμείνετε ενήμεροι για τη συμμόρφωση των συνθηκών ανθρώπινου δυναμικού, πρέπει να παραμένετε ενήμεροι σχετικά με την ασφάλεια στο χώρο εργασίας και την εργατική νομοθεσία που αλλάζουν συνεχώς. Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι όλες οι συμβάσεις εργαζομένων συμφωνούν με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Οι εταιρικές αξίες ως προς τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού έχουν σημασία για τη διασφάλιση ότι οι επιχειρήσεις συμπεριφέρονται με ηθικό τρόπο στους εργαζομένους τους. Η τήρηση των ηθικών πρακτικών πρόσληψης και απασχόλησης συμβάλει στη μείωση του κινδύνου διαφωνιών εργοδότη-εργαζομένου.

Οι δίκαιες αμοιβές και οι παροχές πρέπει να διατηρηθούν σε ολόκληρο το εργατικό δυναμικό. Η HRAnalysis εξισορροπεί τον τρόπο παροχής ανταγωνιστικών και δίκαιων πακέτων αποζημίωσης που συνάδουν με την αγορά, με τα οικονομικά συμφέροντα της εταιρείας.

Στη διαδικασία συγχωνεύσεων και εξαγορών προκύπτουν πολλοί κίνδυνοι που περιλαμβάνουν τη στελέχωση και άλλα θέματα αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. Επομένως ο ρόλος της HRAnalysisείναι καθοριστικός ώστε το νέο εταιρικό σχήμα που δημιουργείται να λειτουργήσει με τις μικρότερες δυνατές απώλειες και να ενισχυθεί η απόδοση των εργαζομένων στη νεοσύστατη επιχείρηση.

Γιατί είναι σημαντική η διαχείριση κινδύνου ανθρώπινου δυναμικού;

Η διατήρηση ενός σχεδίου διαχείρισης κινδύνου ανθρώπινου δυναμικού σας φέρνει σε θέση να αποτρέψετε ή να αντιμετωπίσετε κατάλληλα προβληματικές καταστάσεις των εργαζομένων. Μπορεί να προστατεύσει την ασφάλεια και την ευημερία τόσο των εργαζομένων όσο και του οργανισμού με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Ενεργοποίηση μιας προληπτικής προσέγγισης σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού Όταν διαχειρίζεστε σκόπιμα τους κινδύνους εκ των προτέρων, μπορείτε να επιλύσετε ζητήματα προτού γίνουν μεγάλες προκλήσεις. Η κατανόηση του τι πρέπει να κάνετε και πότε πρέπει να το κάνετε σας εξοικονομεί χρόνο και άγχος.
  • Διασφάλιση συμμόρφωσης

Οι νομικές διαμάχες κοστίζουν χρόνο και χρήμα και οι εργοδότες είναι πάντα ευάλωτοι σε αυτές. Η αυστηρή συμμόρφωση με όλους τους εργατικούς νόμους και κανονισμούς ελαχιστοποιεί τις νομικές απειλές. Οι υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου ανθρώπινου δυναμικού τηςHRAnalysis βοηθούν τις εταιρείες να αποφύγουν πρόστιμα, κυρώσεις και άλλα νομικά ζητήματα, καθώς και όλες τις ζημιές που συνεπάγονται.

  • Δημιουργία παραγωγικού εργατικού δυναμικού

Πολλές επιχειρήσεις επεκτείνουν τις προσλήψεις πέρα από τους κανονικούς υπαλλήλους, για να συμπεριλάβουν εργολάβους, μισθωμένους υπαλλήλους και εργάτες συναυλιών. Η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων του εργατικού δυναμικού και η βελτίωση της εμπειρίας των ανθρώπων επιτρέπει στις εταιρείες να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ένα σύνθετο εργατικό δυναμικό που μπορεί να βελτιώσει την απόδοση του οργανισμού.

  • Διατήρηση και βελτίωση της φήμης της εταιρείας

Όταν οι κίνδυνοι Ανθρώπινου Δυναμικού κλιμακώνονται σε αξιοσημείωτες συγκρούσεις, μπορεί να βλάψουν την άποψη των εργαζομένων για την εταιρεία και να προκαλέσει την αρνητική φήμη της εταιρείας στο κοινό. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τη βάση πελατών σας και την ικανότητά σας να προσλαμβάνετε μελλοντικούς υπαλλήλους.

Η HRAnalysisστο πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνων ανθρωπίνου δυναμικού θα φροντίσει για την προληπτική επίλυση επισφαλών περιστάσεων και θα σας βοηθήσει να αποφύγετε τις δυσμενείς συνέπειες.

Θέλετε να ενημερωθείτε για το πώς οι λύσεις μας μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξή σας;